Armas kogudus, kallid sõbrad!

Edastan metropoliit Stefanuse pöördumise:

Armsad vaimulikud, vennad ja õed Kristuses!
Suur paast on aeg, mil valmistume kannatusnädalaks ja Kristuse helge ülestõusmise pühaks. Sel aastal on meile saadetud aga katsumus koroonaviiruse leviku ja sellepärast kehtestatud eriolukorra näol. Oleme juba mitu nädalat sunnitud pidama jumalateenistusi vaid vaimulike-lauljatega kinniste uste taga ja järgima muid piiranguid.
Paraku ei ole olukord muutunud, nii et ka kannatusnädal ja paasapüha jäävad seekord avalikult pidamata. 
Valitsus on pannud meile südamele järgida inimeste elude ja tervise hoidmiseks neid nakkusohu kahandamise eeskirju vähemalt esimese maini. Seepärast palume, et ka neil meile tähtsatel päevadel ei kogunetaks kirikute juurde või mujale pühi tähistama, vaid järgitaks eriolukorra nõudeid.
Seal, kus võimalik, lindistame jumalateenistusi ja püüame sel viisil tuua pühad kõigile koju. Paasapühal, üheksateistkümnendal aprillil kell üksteist võite ETV2-s vaadata ka õigeusu stuudiopalvust. Kutsume kõiki olema neil päevil palves ning mõtlema meie Issanda päästvatele kannatustele ja ülestõusmisele. Praegune aeg on niigi täis ohtu ja raskusi ning võimaluse puudumine pühi tavapäraselt pidada teeb meid kõiki kurvaks. Kuid eneste ja teiste hoidmiseks peame selle ära kannatama. Meenutagem neid püha Pauluse sõnu tema kirjas roomlastele (8:38-39): ”Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas”.
Ärge kartke enam midagi, sest Kristus võitis surma! Kui me usume Temasse, siis me näeme elu, me laseme seda teistel näha ja avastada ning me jagame seda teistelegi.
+Stefanus,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

 Pühapäevahommikune palvekord kodus

Süüta ikooni ees küünal, pärast seda oota natuke, kuni su tunded rahunevad ja maised asjad mõttest lahkuvad ning siis loe ruttamata ja südamelise tähelepanuga need palved:

Meie pühade isade palvetel Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale.

Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad. Sina headuste allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh Armuline.

Püha Jumal, püha Vägev, püha Surematu, heida armu meie peale. (kolm korda).

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kõigepüham Kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand, puhasta meid meie pattudest, Valitseja, anna andeks meie üleastumised; Püha, tule ja arsti meie nõtrused oma nime pärast.

Issand, heida armu! (kolm korda).

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud saagu Sinu nimi, tulgu meile Sinu riik, Sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlglastele, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Issand, heida armu (12 korda)

Tulge, kummardagem meie Kuninga ja Jumala ette;
tulge, kummardagem ja langegem Kristuse, meie Kuninga ja Jumala ette;
tulge, kummardagem ja langegem Kristuse, meie Kuninga ja Jumala enese ette.

50. (51.) Taaveti laul

Jumal, ole mulle armuline oma suure helduse pärast ja kustuta mu üleastumised oma rohke halastuse pärast. Pese mind hästi mu ülekohtust ja puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on mu ees alati. Sinu vastu ükspäinis olen ma pattu teinud ja teinud seda, mis paha Su silme ees, seepärast oled Sa õige oma sõnades ja võidad kohtus. Vaata, ülekohtus olen ma sigitatud ja patus on mu ema mind ilmale toonud. Vaata, Sa armastad tõde ja ilmutad mulle oma salajast, varjatud tarkust. Piserda mind iisopiga, et ma puhtaks saaksin, pese mind, et ma läheksin valgemaks kui lumi. Anna mulle rõõmustamise ja rõõmu sõnumeid kuulda, siis rõõmustavad mu rõhutud luud-kondid. Pööra oma pale kõrvale mu pattudest ja kustuta ära kõik mu üleastumised. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees siiras vaim. Ära lükka mind ära oma palge eest ja ära võta mult ära oma Püha Vaimu. Anna mulle tagasi rõõm sinu lunastusest ja kinnita mind oma juhataja Vaimuga. Ma õpetan Sinu teid üleastujatele ja jumalakartmatud pöörduvad Su poole. Jumal, mu lunastuse Jumal, vabasta mind veresüüst, siis mu keel laulab rõõmsasti Su õigusest. Issand, tee lahti mu huuled, siis kuulutab mu suu Sinu kiitust. Sest kui Sa tahaksid ohvrit, ma annaksin; põletamisohvrist ei ole Sul head meelt. Jumala meelepärane ohver on rõhutud vaim, murtud ja alandatud südant Jumal ei põlga. Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita üles Jeruusalemma müürid. Siis on Su meele pärast õiguseohvrid, ohvriannid ja põletamisohvrid; siis tuuakse härjavärsse Su altarile.

Usutunnistus

Mina usun ainu Jumala, Isa, kõigeülalpidaja, taeva ning maa ja kõige nähtava ja nähtamatu Looja sisse.
Ja ainu Issanda Jeesuse Kristuse, Jumala ainusündinud Poja sisse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Valgus Valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud, Isaga üheolemuslik ja kelle läbi kõik on loodud.
Kes meie, inimeste, ja meie päästmise pärast on maha tulnud taevast, lihasse saanud Püha Vaimu ja Neitsi Maarja läbi ja inimeseks saanud.
Kes meie pärast on risti löödud Pontiuse Pilatuse ajal ja kannatanud ning maha maetud ja üles tõusnud kolmandal päeval kirjade järele.
Ja kes on üles läinud taeva ja istub Isa paremal käel.
Ja kes jälle tuleb auga kohut mõistma elavate ja surnute üle ja kelle riigil ei saa lõppu olema.
Ja Püha Vaimu, Issanda, Elulooja sisse, kes Isast välja läheb, keda ühtlasi Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse ja kes prohvetite läbi on rääkinud.
Üheainsa püha kogumaapealse ja apostliku Koguduse sisse.
Ma tunnistan ühte ristimist pattude andeksandmiseks.
Ootan surnute ülestõusmist.
Ja tuleva ajastu elu. Aamen.

Palve

Issand, meie Jumal, Sa oled rikas heldusest ja juhid tarkusega meie elu;
kuule meie palvet:
Võta vastu meie meeleparandus ja patutunnistus.
Peata see uus taud, nagu Sa peatasid katku kuningas Taaveti päevil, sest Sina oled meie hingede ja ihude arst.
Anna tervist haigetele, et nad saaksid ruttu üles oma hädaasemelt ja kiidaksid Sind, maailma Päästjat ning hoia kõiki selle tõve eest.
Õnnista ja kaitse neid, kes armastusega ja ennast ohverdades ravivad ja aitavad haigeid haiglas või kodus.
Hoia meist eemal see tõbi ja anna meile kõigile oma rahu ning täida meie süda kindla usuga sellesse, et Sina meid juhid ja kaitsed.
Sest Sina oled hea ja inimesearmastaja Jumal ja sulle, Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Kristuse surnuist ülestõusmist nähes, kummardagem püha Issandat Jeesust, kes üksi ilma patuta on. Meie kummardame Su risti ette, Kristus ja laulame ning kiidame Su püha ülestõusmist, sest Sina oled meie Jumal, peale Sinu ei tunne meie kedagi muud; Sinu nime hüüame meie appi. Tulge kõik usklikud, kummardagem Kristuse püha ülestõusmist, sest vaata, risti läbi tuli rõõm kogu maailmale.  Issandat ikka kiites laulgem Tema ülestõusmisest, sest Tema on ristivalu kannatanud ja surma läbi surma ära hukanud.

On kohus tõesti õndsaks kiita sind, Jumalasünnitaja, sind, ikka õnnistatut, laitmatut ja meie Jumala Ema, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju aulisem kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind, tõelist Jumalasünnitajat austame meie.

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Issand, heida armu! (Kolm korda)

Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale oma kõigepuhtama Ema, meie vagade ja jumalakartlike isade, püha N. (päeva pühakud kirikukalendri järgi) ning kõigi oma pühade palvete pärast ja päästa meid kui hea ja inimesearmastaja.
Aamen.


Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimise ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel